ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2555