ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2555

เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลอง ครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2555 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 24 สถาบัน

TOP