ส่วนการเจ้าหน้าที่งดให้บริการวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2555