เชิญเข้าอบรมหลักสูตรจิตวิทยาการบริหารและศิลปะการบังคับบัญชา รุ่น 1 วันที่ 17-18 ม.ค.56