ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญเข้าอบรมหลักสูตรจิตวิทยาการบริหารและศิลปะการบังคับบัญชา รุ่น 1 วันที่ 17-18 ม.ค.56

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ เข้าอบรมหลักสูตรจิตวิทยาการบริหารและศิลปะการบังคับบัญชา รุ่น 1 ในวันที่ 17 - 18 มกราคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

องค์กรจะมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้ ล้วนเกิดจากความรู้ความสามารถของ
บุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย จึงต้องนำจิตวิทยาการบริหารและศิลปะการบังคับบัญชา มาใช้ในการบริหารงาน การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การแก้ปัญหาและตัดสินใจ เพื่อให้ทีมงานเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายความสำเร็จที่ต้องการได้

ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกทักษะและเคล็ดลับการบริหารคน & บริหารงานเพื่อความสำเร็จใน
ชีวิตและการทำงาน ทักษะและเคล็ดลับการบังคับบัญชาเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในชีวิตการทำงาน อย่างหลากหลาย ผ่านกิจกรรมทายเสียงชี้บุคลิก แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา กรณีศึกษา และบทเรียนจากภาพยนตร์ เป็นต้น

วิทยากรบรรยาย โดย ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ ประธานบริษัท How Are You จำกัด (Training & Counseling Center) ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ องค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
- สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 3,000 บาท
- บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,500 บาท
สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 7 ม.ค.56 ได้รับส่วนลด ดังนี้
- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
- สมัคร 1 คน ลด 10 %

*ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา*

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-psychology1.php

TOP