ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์เป็นวิทยากร เรื่อง งานวิจัยวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(แบบจำลองทางด้านคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี และคณะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง งานวิจัยวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (แบบจำลองทางด้านคณิตศาสตร์) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในรายวิชาโครงงานคณิตศาสตร์ จำนวน 20 คน นักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จึงเลือกทำโครงงานวิจัยยุง ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

TOP