ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์เป็นวิทยากร เรื่อง งานวิจัยวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(แบบจำลองทางด้านคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช