ค่ายสหกิจศึกษา จุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้สู่การเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา