ข่าวการศึกษา

ค่ายสหกิจศึกษา จุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้สู่การเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 7- 8 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้แก่นักศึกษาในรูปแบบ “ค่ายสหกิจศึกษา” ร่วมกับนักศึกษาเครือข่ายย่อย สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน C7 14 สถาบัน จำนวน 120 คน ณ เรือนไทยทักษิณา ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)
 

“ค่ายสหกิจศึกษา” เป็นค่ายที่นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงระบบสหกิจศึกษา กระบวนการดำเนินงานของสหกิจศึกษา การเตรียมตัวก่อนไปสหกิจศึกษา การเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา และการดำเนินการหลังจากสหกิจศึกษา โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายพิเศษเรื่อง ความสำเร็จในอาชีพสร้างด้วย “สหกิจศึกษา”
 
โอกาสนี้ นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ได้รับประสบการณ์โดยตรงจากรุ่นพี่สหกิจศึกษาที่ผ่านการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับนักศึกษาต่างสถาบันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบนอีกด้วย

 

ภาพประกอบ

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://coop.wu.ac.th

TOP