ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความระดับนานาชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรศักดิ์ สวัสดี อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Crustaceana International Journal of Crustacean Research ซึ่งเป็นวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับนานาชาติ จัดอยู่ในฐานข้อมูล ISI

TOP