อาจารย์สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความระดับนานาชาติ