มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2556