ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2556

ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นศูนย์หนึ่งในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว และมีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 14 คน
 
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 - 14 มกราคม 2556 อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์รับสมัคร โครงการ พสวท. (http://entry.wu.ac.th/dpst)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://entry.wu.ac.th/dpst

TOP