เชิญอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับนักบริหาร ที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่น 2 วันที่ 10-11 ม.ค.56