ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับนักบริหาร ที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่น 2 วันที่ 10-11 ม.ค.56

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ พนักงานและผู้ที่สนใจ เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับนักบริหาร ที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่น 2 ในวันที่ 10-11 มกราคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ใกล้สี่แยกบางกุ้ง

งบการเงินเป็นหัวใจหลักของธุรกิจที่ควรรู้ เพื่อใช้วางแผนควบคุมและบริหารจัดการกิจการ
ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน ให้เป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายองค์กร ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่จัดทำงบการเงิน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เทคนิค แนวคิด ในการอ่านงบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนกิจการได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน จะช่วยให้ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้
พนักงานและบุคคลที่สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้แนวคิดและเทคนิค ในการอ่านงบการเงินประเภทต่างๆ เช่น งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน งบดุล เป็นต้น

ได้ทราบจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน เข้าใจวงจรการบัญชีและแนวคิดการบันทึกบัญชี ขั้นตอนการอ่าน การวิเคราะห์ และแปลความผลลัพธ์งบการเงิน ในแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ พยากรณ์คาดการณ์ถึงผลการดำเนินงานของกิจการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบายการบริหารของกิจการ แสวงหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาให้มีศักยภาพเหนือคู่แข่งขันได้ต่อไป

วิทยากรบรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
-สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 2,500 บาท
-บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,900 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 4 ม.ค.56 ได้รับส่วนลด ดังนี้
-สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
-สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
-สมัคร 1 คน ลด 10 %

*ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา*

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-money2.php

TOP