ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
หากมีประสบการณ์ที่ตรงหรือเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน

ด้านการปฏิบัติการ

(1) ตรวจประเมินระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือดที่มีและไม่มีการสอดใส่วัตถุใด ๆ เข้าไปในร่างกายและงานที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบโรคศิลปะทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกภายใต้คําสั่งและ/หรือการดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ควบคุมการปฏิบัติงานและบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยหรือรักษาที่ถูกต้อง แม่นยํา และทันเวลา

(2) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผนการจัดทํารายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

(3) ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ

(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สํารวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกและสาธารณสุข

ด้านการวางแผน วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

ด้านการประสานงาน

(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

(1) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานการตรวจทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ ประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

(2) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกให้แก่บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือนเดือนละ 19,000 บาท

ระยะเวลาการสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2566 ถึงเวลา 16.00 น.

รายละเอียดและช่องทางการรับสมัคร

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : https://hospital.wu.ac.th/hr/#/pages/349

ข่าวเด่น

TOP