ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจัดจำหน่ายอาหารและร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บัดนี้คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการร้านค้าร้านอาหารได้ดำเนินการคัดเลือกแล้วปรากฏว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ผู้ประกอบการร้านเสริมสวย จำนวน 1 ร้าน ได้แก่ นางปราณี ไชยโย
2. ผู้ประกอบการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 ร้าน ได้แก่ นายชัญญาวีร์ เรืองศรี
3. ผู้ประกอบการร้านตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จำนวน 1 ร้าน ได้แก่ นายกมล สุขใส
4. ผู้ประกอบการร้านซ่อมแซมเสื้อผ้า จำนวน 1 ร้าน ได้แก่ นางสาวสุนิภา ช่วยสังข์
5. ผู้ประกอบการร้านผลไม้ จำนวน 1 ร้าน ได้แก่ นางพรรัตน์ สุคนธากรณ์
6. ผู้ประกอบการร้านยำและของทอดต่าง ๆ จำนวน 1 ร้าน -ไม่มีผู้มาสมัคร-
ขอให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาติดต่อที่งานอาหารและร้านค้า ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในวันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อดำเนินการทำสัญญาและเปิดให้บริการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่มาติดต่อตามวันและเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

TOP