ข่าวสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ หน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ หน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ไปแล้ว นั้น 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้ 

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

1. นางสาวรุจิมาศ นุทผล 

2. นายพัชรพล ลักษณะอัฐ 

3. นางสาวนภัสสร ศิริสุข 

ข. กำหนดวันสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ณ ห้องประชุมนวัตกรรมโซน E อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 ประกาศ ณ  วันที่   25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566


ข่าวเด่น

TOP