Location

0 7567 3000

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฯ การประชุมวิชาการ "รวมพลังพยาบาลสู่การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล" ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค

อัพเดท : 25/05/2566

256

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและกรรมการวิพากษ์ ในการประชุมวิชาการ "รวมพลังพยาบาลสู่การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล" ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช และชมรมพยาบาลนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล และเผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมทางการพยาบาลพัฒนาต่อยอดสู่การวิจัย  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช