อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เยี่ยมเยือนปีใหม่ สถานีวิทยุ และวิทยุโทรทัศน์ในภาคใต้