ข่าวทั่วไป

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เยี่ยมเยือนปีใหม่ สถานีวิทยุ และวิทยุโทรทัศน์ในภาคใต้

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เยี่ยมเยือนปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖ สถานีวิทยุ และสถานีวิทยุในภาคใต้ที่อนุเคราะห์เวลาในการออกอากาศ ในจังหวัด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ และสตูล ในวันดังกล่าวจึงไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

TOP