Location

0 7567 3000

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566

30/05/2566

266

          เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ ที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร อาจารย์นิธิมา หนูหลง ผู้จัดการโครงการ  อาจารย์อภิรักษ์ บำยุทธ จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมกับคณะทำงานระดับจังหวัดชุมพรเพื่อขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดชุมพรโดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ภายในจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานภายในโครงการฯ

          โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมเกาะมาตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ทั้งนี้ในการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ยังเป็นการตอบสนองแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (Thailand's National Adaptation Plan) และตอบสนองรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ โดยมีจำนวน 197 ประเทศมีมติเห็นชอบใน ข้อตกลง Glasgow Climate Pact ซึ่งเป็นข้อตกลงนานาชาติ ที่จะช่วยเร่งการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศในทศวรรษนี้ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)