Location

0 7567 3000

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

02/06/2566

418

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 11/2566  ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง สังกัดฝ่ายสนับสนุนห้องปฏิบัติการและมาตรฐานการวิจัย สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ  จำนวน 1 อัตรา  ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  11/2566  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นั้น

 

                   บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติดังนี้

                   ก.  รายชื่อ

                             001  นางสาวกิตติมา  บัวแก้ว

                             002  นางสาววาสนา  จูเนี่ยว

                             003  นายธนานันท์  จงจิตร์

                   ข.  กำหนดสอบ : วันที่ 16 มิถุนายน 2566  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุม 201  อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์

อนึ่ง หากผู้มีรายชื่อข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์