Location

0 7567 3000

ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน

02/06/2566

547

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2566 ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 2 ราย  ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นั้น

บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ  นางสาวสุวิมล  แสนพยุหะ

- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวพัชราวัลย์  จันทร์ธิบดี

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม