ข่าวสมัครงาน

รับสมัครผู้ช่วยประสานงานโครงการ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) สามารถใช้โปรแกรม Dreamwaver, Adabe Premiere, Ulead หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
4) มีความคล่องตัวในการทำงาน
5) หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานกับชุมชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2. ภาระงาน
1) รับผิดชอบพัฒนาเวบไซต์ที่เป็นข้อความ ภาพ และมัลติมีเดีย
2) รับผิดชอบออกแบบและตัดต่อวิดีโอ
3) รับผิดชอบเอกสารการเงินโครงการและงานธุรการสำนักงาน
4) ร่วมติดตามงานในชุมชนกับฝ่ายอื่นๆ ของศูนย์ประสานงานฯ
5) สามารถทำงานนอกเวลาและวันหยุดได้(ตามความจำเป็น)
6) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7) ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดลักษณะงานอื่นๆ ได้ที่ http://www.trf-ligor.org/

 

3. อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท/เดือน

 

4. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครสามารถ Download ได้ที่ http://www.trf-ligor.org/
2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
3) สำเนาใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียนระดับปวส. อย่างละ 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
6) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7) ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
8) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

 

5. การรับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อสมัครงานสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 222 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 หรือส่งทาง Email: nodenakhon@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 มกราคม 2556 ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 7567 3530, 087 627 4292

 

6. การคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันที่ 7 มกราคม 2556 และจะเชิญมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 12 มกราคม 2556


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.trf-ligor.org/

TOP