ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ วางแนวปะการังเทียมและ Maintenance CTD Sensor ณ เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต