ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 30/๒๕๕5 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และกลุ่มอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 30/๒๕๕5 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และขยายเวลารับสมัครลงวันที่ 21 กันยายน 2555 นั้น
 
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1.1 รายชื่อ
(1) ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
(2) นายคณิต หนูพลอย
(3) นายบุญธรรม ดีดวง

1.2 หลักสูตรและการสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที
(2) สอบสัมภาษณ์

1.3 กำหนดการสอบ
วันที่ 10 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

2. กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.1 รายชื่อ
(1) ดร.นวลน้อง วงศ์ทองคำ
(2) ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย หมัดหลี
(3) นายชัชยาคมน์ สุพิทยพันธุ์
(4) นางสาวสุคนธ์ ขาวกริบ
(5) นางสาวพรนิภา บริบูรณ์สุขศรี
(6) นายภาคภูมิ แสงกนกกุล

2.2 การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที
(2) สอบสัมภาษณ์

2.3 กำหนดการสอบ
วันที่ 10 มกราคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโมคลาน
อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

TOP