เชิญอบรมหลักสูตรการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 8 วันที่ 26-27 ม.ค.56