ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมหลักสูตรการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 8 วันที่ 26-27 ม.ค.56

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ครู อาจารย์ และผู้ที่ทำวิจัย เข้าอบรมการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 8 ในวันที่ 26-27 มกราคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ใกล้สี่แยกบางกุ้ง

การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในรูปเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยคอมพิวเตอร์ ได้อย่างรวดเร็ว ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแฟ้มข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและการคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม SPSS ที่ได้รับความนิยมกันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากใช้งานง่าย สามารถหามาใช้ได้ง่าย และโปรแกรมยังมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องกับลักษณะงานวิจัยของตนเอง

วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่าธรรมเนียมการอบรม
- ท่านละ 1,900 บาท (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
- ราคาพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการอบรมเป็นรอบที่สอง จ่ายเพียงท่านละ 1,000 บาท

ราคาพิเศษเฉพาะนักศึกษา MBA MM มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สมัครพร้อมชำระเงิน ภายในวันที่ 16 ม.ค.56 ได้รับส่วนลด ดังนี้
- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
- สมัคร 1 คน ลด 10 %

*ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา*

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-spss8.php

TOP