ข่าวสมัครงาน

รับสมัครผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมี จำนวน 2 อัตรา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมี จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตร สาขาวิชาเคมี
2. จำนวน 2 อัตรา
3. อัตราค่าจ้าง 20,000 บาท/เดือน
4. ระยะเวลาการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างและจ้างแบบเต็มเวลา ระยะเวลา 1 ปี
5. คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

5.1 ปริญญาโททางด้านสาขาวิชาเคมี (เน้นเคมีพื้นฐาน และเคมีอินทรีย์)
5.2 มีศักยภาพและความสามารถด้านการสอนรวมถึงการผลิตสื่อการสอนให้ทันสมัย
5.3 มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ผ่านระบบ Internet
5.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นักศึกษาได้

6. ภาระงาน

6.1 ทำหน้าที่สอนรายวิชาทางสาขาวิชาเคมีพื้นฐาน รวมถึงการทบทวนการสอน
6.2 ควบคุมการสอบ, และเก็บคะแนนสอบย่อย
6.3 ประเมินผลการเรียนการสอน
6.4 ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7. กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556
9. กำหนดวันสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
10. ประกาศผลการคัดเลือก วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556
11. เริ่มปฏิบัติงาน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556

****************************
ยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอมรรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 075-672005-6


TOP