ข่าวสมัครงาน

รับสมัครผู้ช่วยสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ วุฒิปริญญาตรี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้ช่วยสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
2. จำนวน 3 อัตรา
3. อัตราค่าจ้าง 18,250 บาท/เดือน
4. ระยะเวลาการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างและจ้างแบบเต็มเวลา ระยะเวลา 1 ปี
5. คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

5.1 ปริญญาตรีทางด้านสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.2 มีศักยภาพและความสามารถด้านการสอนรวมถึงการผลิตสื่อการสอนให้ทันสมัย
5.3 มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ผ่านระบบ Internet
5.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นักศึกษาได้

6. ภาระงาน

6.1 ทำหน้าที่ทบทวนเนื้อหารายวิชาทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน
6.2 ควบคุมการสอบและเก็บคะแนนสอบย่อย
6.3 จัดค่ายคณิตศาสตร์ในระดับประถมและมัธยมได้
6.4 ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7. กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556
9. กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ) วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี
10. ประกาศผลการคัดเลือก วันพุธที่ 13 มีนาคม 2556
11. เริ่มปฏิบัติงาน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
(คุณอมรรัตน์) โทรศัพท์ 075-672005-6 E-mail : is@wu.ac.th


TOP