ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 39/๒๕๕5 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 39/๕๕5 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
1. นายวิภู ชัยฤทธิ์
2. นายดำรงศ์พันธ์ ใจห้าว
3. นางสาวกนกวรรณ คงยก
4. นางสาวกณิศ ศรีเปารยะ
5. นางสาวจุไรพร จิตพิทักษ์
6. นายวชิระ ดวงใจดี
7. นายธีรยุทธ์ เกณบุตร
8. รศ.นพพร ด่านสกุล
9. นางสาวพิชามญชุ์ ทิพยพัฒนกุล
10. นางสาวณัฐวดี สภาพรต

2. การสอบ
2.1 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจ ในเวลา 15 นาที
2.2 สอบสัมภาษณ์

3. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP