ข่าวสมัครงาน

การเปิดรับสมัครผู้ช่วยสอนสาขาวิชาฟิสิกส์

1. หลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์
2. จำนวน 1 อัตรา
3. อัตราค่าจ้าง 24,150 บาท/เดือน
4. ระยะเวลาการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างและจ้างแบบเต็มเวลา ระยะเวลา 1 ปี
5. คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

5.1 ปริญญาโททางด้านฟิสิกส์ วท.ม. หรือ กศ.ม. ฟิสิกส์
5.2 มีศักยภาพและความสามารถด้านการสอนรวมถึงการผลิตสื่อการสอนให้ทันสมัย
5.3 มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ผ่านระบบ Internet
5.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นักศึกษาได้

6. ภาระงาน

6.1 ทำหน้าที่สอนรายวิชาทางสาขาวิชาฟิสิกส์ รวมถึงการทบทวนการสอน
6.2 ควบคุมการสอบ และเก็บคะแนนสอบย่อย
6.3 ประเมินผลการเรียนการสอน และวิจัยการเรียนการสอน
6.4 ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7. กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 14 มกราคม 2556
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 15 มกราคม 2556
9. กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
10. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 17 มกราคม 2556
11. เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 21 มกราคม 2556

หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 075-672005-6


TOP