มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะและสวัสดีปีใหม่ สื่อมวลชนในพื้นที่ภาคใต้