ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะและสวัสดีปีใหม่ สื่อมวลชนในพื้นที่ภาคใต้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และส่วนประชาสัมพันธ์ ได้พบปะและสวัสดีปีใหม่ 2556 สื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์ในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนและมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในอนาคตให้มากยิ่งขึ้น

ประมวลภาพ

TOP