ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วารสาร WJST เล่มที่ 20 ฉลองครบรอบ 20 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 20 บทความ ออกเผยแพร่ออนไลน์

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (2012) เล่มที่ 20 ฉลองครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 20 บทความ ออกเผยแพร่ออนไลน์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความทั้ง 20 เรื่องได้จากเว็บไซต์ของวารสาร http://wjst.wu.ac.th แบ่งเป็นบทความจากต่างประเทศ 16 บทความ โดยมีบทความจากประเทศอินเดีย อิหร่าน ปากีสถาน อิรัก อิตาลี มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ได้ตีพิมพ์บทความในเล่มนี้ด้วย และบทความจากในประเทศ 4 บทความ ภายในฉบับประกอบด้วย บทความวิจัย 17 เรื่อง (Original Articles) บทความวิจัยสั้น 1 เรื่อง (Short Communication) และบทความปริทรรศน์ 2 เรื่อง (MiniReview) คือ
 
1. เรื่อง Mathematical Models of Bead-Spring Jets during Electrospinning for Fabrication of Nanofibers โดย Dr. Thananchai DASRI (Khon Kaen University, Thailand )
 
2. เรื่อง Roles of Abscisic Acid in Fruit Ripening โดย Dr. Sutthiwal SETHA (Mae Fah Luang University, Thailand)
 
ในปี 2555 วารสาร WJST กำหนดออกเล่มปีละ 4 ฉบับ (ราย 3 เดือน) ผลงานแต่ละเรื่องจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ (Peer Review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ และได้รับการตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษและจัดพิมพ์ในรูปแบบที่ได้มาตรฐานสากลโดยกองบรรณาธิการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (International Editorial Board)
 
ทั้งนี้วารสาร WJST ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ในปี 2556 จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย อาจารย์ผู้ช่วยสอน นักวิทยาศาสตร์ศูนย์เครื่องมือฯ และนักศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการและยกระดับวารสาร WJST ให้ก้าวสู่มาตรฐานตามเกณฑ์วารสารชั้นนำของโลกต่อไป โดยส่งบทความออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://wjst.wu.ac.th หรืออีเมล์ journal.wu@gmail.com
 
ผู้สนใจสามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 7567 3565-6

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP