ข่าวทั่วไป

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มอบกระเช้าปีใหม่ แก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าปีใหม่ แก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระหว่างวันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2555 เพื่ออวยพรปีใหม่และแสดงความขอบคุณที่ท่านให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยดีเสมอมา

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/source/show_photo_albumfull.php?aid=55&paths=bkk-data

TOP