รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มอบกระเช้าปีใหม่ แก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัย