บทความของอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตีพิมพ์ในวารสาร WJST ฉบับที่ 20