ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บทความของอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตีพิมพ์ในวารสาร WJST ฉบับที่ 20

บทความวิจัยของ รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง "Parah Forest Clusters at Khao Nan National Park, Thailand" ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Walailak Journal of Science and Technology, Volume 9 Number 4 (December 2012) มีค่า TCI-Impact Factor (2011) = 0.051 ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 ของฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre)
 
บทความวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับป่าประ (Elateriospermum tapos Blume) ที่อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ป่าประที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย แต่ยังไม่มีการศึกษาตำแหน่งและขอบเขตของป่าประ การวิจัยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ใช้ GIS ในการจับพิกัดตำแหน่งและขอบเขตของป่าประ นำพิกัดไปวางบน GoogleEarth จากผลการวิจัยพบว่า ป่าประในเขตอุทยานแห่งชาติเขานันมีทั้งหมด 5 แห่ง คือ บ้านหน้าพระเจ้า บ้านทับน้ำเต้า บ้านหกภู น้ำตกหินท่อแห่งที่ 1 และ 2 ป่าประบริเวณบ้านทับน้ำเต้ามีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดคือ 410.08 hectare พื้นที่ป่าประทั้งห้าแห่งรวมทั้งสิ้น 810.24 hectare ความหนาแน่นและการกระจายตัวของต้นประในแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน
 
บทความนี้เป็นบทความที่เขียนร่วมกับ นายอนันต์ เจริญสุข, รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ดร.วัชรพงศ์ ศรีแสง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุน สวทช. ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2555 และ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ WU-NECTEC
 
ผู้สนใจสามารถอ่านและดาวน์โหลดบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ http://wjst.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP