ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง ที่ได้รับคัดเลือกเป็น co-Editor-in-Chief ของวารสาร Complex Metals

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง อาจารย์สาขาเคมี ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง co-Editor-in-Chief ของวารสาร Complex Metals ซึ่งเป็นวารสารแบบ Open Access ของเครือสำนักพิมพ์Taylor & Francis Group ประเทศสหราชอาณาจักร-สหรัฐอเมริกา
 
รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ISI มากกว่า 25 เรื่อง ซึ่งเป็นเกณฑ์สากลสำหรับตำแหน่งบรรณาธิการ ของวารสารที่จะเข้าสู่ฐานข้อมูล ISI และเคยได้รับเกียรติให้เป็นผู้ประเมินบทความให้กับวารสาร ISI แล้วจำนวนมาก
 
การรับตำแหน่งครั้งนี้ ทำให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง ยุติบทบาทบรรณาธิการวารสาร Walailak Journal of Science and Technology ที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลา 7 ปี และส่งมอบงานให้กับคณะบรรณาธิการชุดใหม่ที่ประกอบด้วย รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล, ผศ.ดร. ปิยะพงศ์ โชติพันธุ์, ผศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง, ดร. ปิลันธน์ แสนสุข โดยมี คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ เป็นผู้จัดการวารสาร

TOP