ข่าวเด่น

คณะผู้บริหาร เยี่ยมคารวะ สวัสดีปีใหม่ 2556

    

  

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร  คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์  นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2556 แด่ผู้มีอุปการคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

ประมวลภาพ


TOP