ข่าวเด่น

คณะผู้บริหาร มอบกระเช้าปีใหม่ แก่นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2555

  

  

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มอบกระเช้าปีใหม่ แก่   ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2555 วัรที่ 29 ธันวาคม 2555 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

  

  

อีกทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ สวัสดีปีใหม่และแสดงความขอบคุณ แด่อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระหว่างวันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2555      ที่ท่านให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยดีเสมอมา

ประมวลภาพ

 

 


TOP