คณะผู้บริหาร มอบกระเช้าปีใหม่ แก่นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2555