ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเข้ารับทุนโครงการ พสวท.