ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเข้ารับทุนโครงการ พสวท.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ซึ่งเป็นโครงการที่ผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับศึกษาวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์ พสวท.ระดับอุดมศึกษาแห่งที่ 2 ของภาคใต้ โดยจะทำการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ เข้ารับทุนเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ) เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2556 รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 ทุน

สำหรับคุณสมบัติสำคัญของผู้สมัคร จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ผลการเรียน 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ตลอดจนเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25

ทั้งนี้ หากนักเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี จะได้รับทุนการศึกษา ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 7,300 บาท/เดือน หรือ 87,600 บาท/ปี ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ค่าหนังสือและตำรา ปีละ 5,000 บาท ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 25,000 บาท ทุนอุดหนุนการทำวิจัยและการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการ พสวท. จัดให้

ผู้สนใจสามารถสมัคร ศึกษารายละเอียด พร้อมทั้งกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์http://entry.wu.ac.th/dpst ตั้งแต่บัดนี้-14 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.075-67-2005-6

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP