ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิทยาศาสตร์และพนักงานธุรการ ประจำคลินิกกายภาพบำบัด

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/๒๕๕5 สังกัด
คลินิกกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานในฐานะนักกายภาพบำบัด) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/๒๕๕5 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานในฐานะนักกายภาพบำบัด)

1.1 รายชื่อ
010 นายอัครเดช คงขำ

1.2 กำหนดการสอบ
วันที่ 16 มกราคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด อาคารวิชาการ 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ดังนี้
- เวลา 13.30 น. สอบปฏิบัติการรักษาผู้ป่วย
- เวลา 15.00 น. สอบสัมภาษณ์

2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ

2.1 รายชื่อ
011 นางสาวสิริวรรณ เจ้ยน้อย
002 นางสาวจิราพร บุญทอง
006 นางสาวปรียาภรณ์ เพชรชำลิ
008 นางสาวิวไลวรรณ ช้างโรง
009 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยสุวรรณ
011 นางสาวปานรวี รักดี
012 นางสาวสายสุนีย์ นิยมแก้ว

2.2 กำหนดการสอบ
สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint) วันที่ 12 มกราคม 2556 เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP