ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 16/๒๕๕5 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 16/๒๕๕5 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
002 นางสาวพัชรสรณ์ ศิริรักษ์
003 นางสาวธีรอาภา บุญจันทร์
100 นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ

2. หลักสูตรการสอบ
สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
๑. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
(MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
๒. วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
๓. วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary ,Grammar, Reading, Writing
๔. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง : ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม

3. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP