Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดงาน WU Innovation Day 2023 นำเสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ตอบยุทธศาสตร์ “มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ”

07/09/2566

402

ม.วลัยลักษณ์ จัดงาน WU Innovation Day 2023 (WUID) เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนนำเสนอผลงานวัตกรรมและกระบวนการพัฒนาการทำงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ตามหลักประสิทธิภาพการทำงาน "ลดขั้นตอน ลดเวลา และประหยัดงบประมาณ" ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการมุ่งเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ”

วันนี้ (7 ก.ย.'66) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ร่วมกับคณะกรรมการประเมินผลงานนวัตกรรม/กระบวนการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานสังกัด ศูนย์ สถาบัน ส่วน หน่วย สำนักงานหรือหน่วยงานเทียบเท่า จัดพิธีเปิดงาน WU Innovation Day 2023 “นิทรรศการและการนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม/กระบวนการพัฒนาการทำงานของหน่วยงาน ศูนย์ สถาบัน ส่วน หรือหน่วยงานเทียบเท่า” เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม กระบวนการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนางานและการระดมความคิด (Brainstorming) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการทำงานเป็นทีม ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมรับฟังและนำเสนอผลงานทั้งรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) และการนําเสนอผลงานด้วยปากเปล่า (Oral Presentation) ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กล่าวว่า งาน WU Innovation Day 2023 ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการจัดเวทีให้มีการนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม กระบวนการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนางานของกลุ่ม ศูนย์ สถาบัน ส่วน หน่วย และสำนักงานหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในระดับมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานจะได้นำผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์สิ่งใหม่แล้วมีการนำไปใช้จนเกิดผลลัพทธ์ที่ดี ตามหลักประสิทธิภาพการทำงาน "ลดขั้นตอน ลดเวลา และประหยัดงบประมาณ" ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นับว่าเรื่องนี้เป็นจุดมุ่งเน้นตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

ดังนั้น จึงได้กำหนดเป้าหมายให้พนักงานและหน่วยงาน พัฒนาวิธีการทำงานใหม่ ที่สามารถแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้กลไกใหม่ มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการทำงานเป็นทีม และกำหนดเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ร่วมมือร่วมใจทำงานร่วมกัน ซึ่งผลงานด้านนวัตกรรมนี้ ถือเป็นผลงานระดับหน่วยงานที่เกิดจากการทำงานเป็นทีมของพนักงานภายในหน่วยงานนั้น ๆ และเพื่อเป็นการชื่นชมคุณค่าบุคลากรและผลสำเร็จของหน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนางานด้านนวัตกรรม และสามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้พัฒนาการทำงานทั้งระดับบุคคลและหน่วยงานต่อไป

ทั้งนี้ ภายในงาน WU Innovation Day 2023 มีผลงานนวัตกรรมและกระบวนการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานที่ร่วมนำเสนอทั้งสิ้นจำนวน 28 ผลงาน จากหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย หน่วยงานขนาดเล็ก ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน / ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ /หน่วยตรวจสอบภายใน / ศูนย์กิจการนานาชาติ / สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  หน่วยงานขนาดกลาง ได้แก่ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ / อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ / ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร /ส่วนการเงินและบัญชี / ศูนย์บริหารทรัพย์สิน / ส่วนพัสดุ / ศูนย์บริการวิชาการ /ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา / ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา/อุทยานพฤกษศาสตร์ / ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ / ส่วนสื่อสารองค์กร / ส่วนนิติการและหน่วยงานขนาดใหญ่ ได้แก่ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / ส่วนบริการกลาง/ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม / ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ส่วนอาคารสถานที่ / ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา / ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล/ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม / ศูนย์บริการการศึกษา

ข่าวและภาพโดย ชลธิชา ลิมปิติ ส่วนสื่อสารองค์กร