ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับการโหวต ให้ดำรงตำแหน่ง รองอุปนายกอันดับที่ 1 ของสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับการโหวต ให้ดำรงตำแหน่ง รองอุปนายก อันดับที่ 1 (First Vice-President) ของสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย หรือ Thai TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)

จากการประชุมของสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษครั้งล่าสุด เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง รองอุปนายก อันดับ 1 ของสมาคม ผลปรากฏว่า ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริหารของสมาคม โดยได้รับการลงคะแนนเสียงให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี หลังจากนั้น ผศ.ดร. ประกาศิต จะขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (President of Thai TESOL) คนต่อไป ในอีก 2 ปี ข้างหน้า

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thai TESOL) ได้ก่อตั้งภายใต้การอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีพันธกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนเชิงวิชาการด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูภาษาอังกฤษทุกระดับในประเทศไทย และความร่วมมือกับสมาคมการสอนภาษาอังกฤษที่มีอยู่ทั้งโลก

TOP