ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายของ สทศ.อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เป็นตัวแทน ดร.กีรัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย อีก 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเป็นศูนย์เครือข่าย สทศ. ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.). โดยมี ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม รองผู้อำนวยการ สทศ. เป็นสักขีพยาน เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องกมลฤดี ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
 
สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายทั้ง 9 แห่งนี้ เพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่าง สทศ. และ มหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้ง 9 สถาบัน ในด้านการบริหารการทดสอบ U-NET และ E-Testing มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ศูนย์เครือข่าย สทศ. ยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการทดสอบ และอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อเรื่องการทดสอบให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครองอีกด้วย

TOP