ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2555ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนายไพรวัลย์ เกิดทองมี นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2555 โดยมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร


 
ในปี 2555 มีผลงานที่ส่วนราชการต่างๆ ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ทั้งสิ้น 275 ผลงาน จาก 129 หน่วยงาน โดยมีกระบวนงานที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลระดับดีเด่น 39 ผลงาน และระดับดี 19 ผลงาน ซึ่งกระบวนงาน “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแห้งประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร” ของศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลในประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
 
ผลงาน “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแห้งประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร” เป็นผลงานการคิดค้นของ ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีคณะผู้วิจัยและพัฒนาประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นายไพรวัลย์ เกิดทองมี นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพันศักดิ์ เกิดทองมี และนายอาทิตย์ พรรณนา นักวิจัย ร่วมกันพัฒนาขึ้น ด้วยเล็งเห็นว่า ภาคใต้มีการทำปลาแห้งโดยใช้แสงแดดเป็นพลังงานหลัก เกษตรกรจะตากปลาในที่โล่ง จึงไม่สามารถควบคุมกลิ่น รวมไปถึงการปนเปื้อนฝุ่นละอองและเชื้อโรคต่างๆ ได้ ทำให้มีการใช้ยาฆ่าแมลง และเกิดปัญหาสารพิษตกค้างในปลาแห้ง ส่วนในฤดูฝน เกษตรกรจะใช้เตาเผา โดยมีไม้ฟืนเป็นแหล่งพลังงานทดแทนแสงแดด ซึ่งมีประสิทธิภาพการส่งผ่านพลังงานต่ำ เนื่องจากเกิดการสูญเสียความร้อนในอากาศ และความร้อนที่ได้รับจะไม่สม่ำเสมอ ทำให้ปลาแห้งที่ได้มีคุณภาพต่ำ ขายได้ราคาไม่ดี ซึ่งปัญหาในการควบคุมคุณภาพและปริมาณการผลิต เนื่องจากความไม่สม่ำเสมอและไม่ต่อเนื่องของแสงแดด ยังเป็นปัญหาสำคัญในการในการอบแห้งข้าวพองอีกด้วย
 
ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรม จึงได้พัฒนาเตาอบแห้งประสิทธิภาพสูง โดยนำพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟไปใช้ในการอบปลาแห้งและข้าวพองที่มีคุณภาพสูง สะอาดและปลอดภัย สามารถใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในระดับธุรกิจครัวเรือน ธุรกิจขนาดกลาง และระดับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ ยังช่วยให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถนำไปใช้อบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ทุกฤดูกาล ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตต่างๆ ให้กับเกษตรกร เช่น พริก สมุนไพร ไม้ยาง ปลา และข้าว เป็นต้น

ประมวลภาพ

TOP