มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2555