ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และหลักสูตรอาเซียนศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 27/2555 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และหลักสูตรอาเซียนศึกษา สาขาภูมิภาคศึกษา สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) Dr.Nathan Porath
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง Dr.Edwin Zehner

2. ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) Mrs.Nguyen Thi Chiem
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง นางสาวสายรุ้ง ทองปลอน


TOP