ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 30/2555 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร

2. ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้ผ่านการคัดเลือก นางสาวพรนิภา บริบูรณ์สุขศรี
 


TOP