ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 41/2555 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด (เน้นกายภาพบำบัดในเด็ก) สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาว
วรรณิศา คุ้มบ้าน


TOP