ข่าวเด่น

ผู้บริหารเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ แด่ผู้มีอุปการคุณ และสื่อมวลมวลชนในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 6 จังหวัดสงขลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2556 แด่ผู้มีอุปการคุณ สื่อมวลมวลชนในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 6 ภาคใต้ตอนล่าง สื่อสิ่งพิมพ์ในจังหวัดสงขลา พร้อมหารือกับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทเบทาโกรภาคใต้ และในเครือ เพื่อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เบทาโกร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

ประมวลภาพ

TOP