Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

วิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ MOU 3 สถานประกอบการ ขับเคลื่อนความร่วมมือการดูแลสุขภาพสุนัข แมว สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โคและม้า

20/11/2566

596

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี  ม.วลัยลักษณ์ ลงนาม MOU กับ 3 สถานประกอบการด้านสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการในการเลี้ยงและดูแลรักษา สุนัข แมว สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โค และม้า พร้อมสนับสนุนด้านวิชาการและต่อยอดงานวิจัยร่วมกัน

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายสัตวแพทย์กิตติ บัวเพชร กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลสัตว์หมอกิตติ สงขลา นางสาวกฤติยา ฟุ้งตระกูล เจ้าของกิจการ PG Dairy Farm และนายจอม กิจวิบูลย์ เจ้าของกิจการ Nakhon Si Riding Club เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการในการเลี้ยงและดูแลรักษาสุนัข แมว สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โค และม้า พร้อมสนับสนุนด้านวิชาการและต่อยอดงานวิจัยร่วมกัน โดยมี ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตอัครราชกุมารีลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา
     
การลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ในการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์ การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน การวินิจฉัย การรักษา และการควบคุมโรคในสัตว์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการทางพันธุกรรม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร การวิจัย และการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนทักษะในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรของหน่วยงาน
     
รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เพื่อสร้างสรรผลงานนวัตกรรมให้แก่สังคม โดยเน้นงานด้านการวิจัยเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาประเทศเป็นสำคัญ ผ่านวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ผู้ประกอบการภาคเอกชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การผลิตนวัตกรรม ความก้าวหน้าทางการวิจัย เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และเป็นการพัฒนาบุคลากรของแต่ละองค์กรร่วมกัน
     
ด้านศาสตราจารย์ คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาด้านสัตว์ใหญ่ สัตว์ปีก สัตว์เล็ก สัตว์น้ำ และสัตว์ป่า โดยเน้นด้านการเลี้ยงและดูแลสุขภาพ การรักษา การป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ จึงได้มีนโยบายในการจัดท้า MOU ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ในการทำงานจริงและประสบความสำเร็จในธุรกิจ ซึ่งความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ นวัตกรรม ความก้าวหน้าทางการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาต่อไป

ข่าวและภาพโดย ชลธิชา ลิมปิติ ส่วนสื่อสารองค์กร