ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับพิธีกรดำเนินรายการ รุ่น 1 วันที่ 15 ก.พ. 56

ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับพิธีกรดำเนินรายการ รุ่น 1 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนยวิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับพิธีกรดำเนินรายการ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่ไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเป็นพิธีกรดำเนินรายการในงานพิธีบางงาน เช่น งานระหว่างประเทศ ที่มีชาวต่างชาติ หรือบุคคลสำคัญมาทำพิธีเปิดการประชุม สัมมนา หรืองานเลี้ยงทั้งแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ พิธีกรจำเป็นต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับพิธีกรดำเนินรายการ จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในการเป็นพิธีกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามรูปแบบ ได้เรียนรู้มารยาทการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสุภาพ พร้อมฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการประชุม สัมมนา ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

วิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล
อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
- นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ สมัครเป็นคู่ 2 คน จ่ายเพียงคนละ 1,000 บาท (งดใช้สิทธิ์ส่วนลดอื่นอีก)
- บุคคลภายใน (สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์) ท่านละ 1,500 บาท
- บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,900 บาท

เงื่อนไขเพิ่มเติม สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับส่วนลด ดังนี้
- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20 %
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15 %
- สมัคร 1 คน ลด 10 %

(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-eng-for-moderator1.php

TOP