ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Tissue Replacement Therapies: Past Present and Future โดย Professor Fridoon Ahmad

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง Tissue Replacement Therapies: Past Present and Future โดย Professor Fridoon Jawad Ahmad จาก Molecular Cell Biology and Genetics Center, Pathology Department, King Edward Medical University, Lahore, Pakistan ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 14.00 - 15.30 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

Professor Fridoon Ahmad เป็นหนึ่งใน Editorial board และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความของวารสาร Walailak Journal of Science and Technology ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางติดต่องานวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งเพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 7567 3565-6 หรือแจ้งรายชื่อเข้าร่วมการประชุมมาที่ journal.wu@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP