ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ฝึกอ่าน เขียน เรียนร้อยกรองทำนองไทย ๔ ภาค"