ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ฝึกอ่าน เขียน เรียนร้อยกรองทำนองไทย ๔ ภาค"

การอ่านและการเขียนเป็นเรื่องหนึ่งที่ได้กำหนดการเรียนการสอนไว้ตามหลักสูตรและได้มีการจัดประกวด ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับชาติเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สรรค์สร้างภาษาไทยพัฒนาการเรียน การสอนสื่อความรู้สึกนึกคิดระหว่างกันและกันเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมไทยที่สำคัญอย่างหนึ่ง การอ่านและการเขียนนับได้ว่ามีความหมายและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทั้งนี้เนื่องจากการอ่านเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดความงอกงามทางปัญญา ความบันเทิง การพักผ่อน นำมาซึ่งความสุขและมีส่วนผลักดันให้สังคมเจริญก้าวหน้าได้เร็วขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ และทำให้คนฉลาด รู้จักคิดและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านและการเขียนใช่ว่าจะมีเพียงการเก็บเกี่ยวหรือรับความรู้ทราบข้อเท็จจริงเท่านั้น หากแต่ยังให้ความบันเทิงและมีความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย ซึ่งจากการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในมรดกด้านร้อยกรองทำนองไทยดังกล่าว

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงกำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ฝึกอ่าน เขียน เรียนร้อยกรองทำนองไทย ๔ ภาค" ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านภาษา และถ่ายทอดไปสู่นักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์ ตลอดจนผู้สนในทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)

กำหนดการ
"ฝึก อ่าน เขียน เรียนร้อยกรองทำนองไทย ๔ ภาค"
ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 ณ ห้องประชุม ๑ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันพฤหัสบดีที่ ๗กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน / รับเอกสาร
๐๙.๒๐-๐๙.๔๐ น. พิธีเปิด "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝึก อ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย ๔ ภาค"
- ประธานในพิธีเปิด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม :
- กล่าวรายงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
๐๙.๔๐-๑๒.๐๐ น.

อภิปราย "รู้สำเนียง รู้เสียงภาษาไทยสี่ภาค"
วิทยากร : ดร.วัฒนะ บุญจับ สำนักวรรณกรรม กรมศิลปากร
อาจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ หัวหน้ากองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ชุมเดช เดชภิมล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หนังเอิบ ยอดขุนพล (หนังตะลุงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
เพลงบอกสมใจ ศรีอู่ทอง และเพลงบอกสุรินทร์ เสียงเสนาะ (เพลงบอกถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

ผู้ดำเนินรายการ : รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการขับร้องทำนองไทย ๔ ภาค
กลุ่มที่ ๑ ฝึกขับร้องร้อยกรองทำนองไทยภาคกลาง (เสภา และเพลงพื้นบ้านภาคกลาง)
วิทยากร คุณวัฒนะ บุญจับ สำนักวรรณกรรม กรมศิลปากร
ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ หัวหน้ากองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กลุ่มที่ ๒ ฝึกขับร้องร้อยกรองทำนองไทยภาคเหนือ (ค่าวซอ เพลงอื่ด สวด กะรง(โคลง))
วิทยากร อาจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

กลุ่มที่ ๓ ฝึกขับร้องร้อยกรองทำนองไทยภาคอีสาน (ลำ สวด)
วิทยากร อาจารย์ชุมเดช เดชภิมล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มที่ ๔ ฝึกขับร้องร้อยกรองทำนองไทยภาคใต้ (ขับหนังตะลุง และทอกเพลงบอก)
วิทยากร หนังเอิบ ยอดขุนพล หนังตะลุงรางวัลถ้วยพระราชทานฯ
เพลงบอกสมใจ ศรีอู่ทอง เพลงบอกรางวัลถ้วยพระราชทานฯ
เพลงบอกสุรินทร์ เสียงเสนาะ เพลงบอกรางวัลถ้วยพระราชทานฯ

   
วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ น. กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
๐๘.๔๕-๑๐.๐๐ น. สลับกลุ่มฝึกปฏิบัติการขับร้องทำนองไทย ๔ ภาค (ต่อ)
๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น. สลับกลุ่มฝึกปฏิบัติการขับร้องทำนองไทย ๔ ภาค (ต่อ)
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. สลับกลุ่มฝึกปฏิบัติการขับร้องทำนองไทย ๔ ภาค (ต่อ)
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. ทุกคนรวมตัวพร้อมกันที่ห้องประชุม ๑ ส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอการขับร้อง /
ฟังคำแนะนำจากวิทยากร
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม "ฝึกอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย ๔ ภาค"
  --ปิดการสัมนา--

หมายเหตุ บริการอาหารว่างมื้อเช้าและบ่ายในห้องสัมมนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสายฝน จิตนุพงศ์ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ มือถือ ๐๘๑-๙๗๐-๐๗๗๓ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗
http://cultural.wu.ac.th/, http://www.wu.ac.th/

ผู้เข้าอบรม ชำระค่าลงทะเบียนท่านละ ๘๐๐ บาท (โดยโอนเข้าบัญชี นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 8-2813-5558-1 ประเภทออมทรัพย์ สาขาท่าศาลา ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐


เอกสารแนบ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP