สนง.พระพุทธศาสนา และ อบจ.นครฯ พิจารณาคัดเลือกให้ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ เดินทางไปประเทศอินเดีย