เชิญอบรมหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศทักษะการสื่อสารที่เกิดผล รุ่น 1 วันที่ 19 ก.พ.56