ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศทักษะการสื่อสารที่เกิดผล รุ่น 1 วันที่ 19 ก.พ.56

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญอบรมหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศทักษะการสื่อสารที่เกิดผล รุ่น 1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

การสื่อสาร เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่นำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบการบริหาร ทัศนคติ ค่านิยม รวมทั้งวัฒนธรรมของบุคลากรในองค์กร การสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญและต้องนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศทักษะการสื่อสารที่เกิดผล จะช่วยพัฒนากลยุทธ์และวิธีการบริหารการสื่อสารขององค์กร เพิ่มทักษะด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติและพฤติกรรมด้านการสื่อสารที่ดี จนก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน และเป็นทีมงานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กรต่อไป

วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ อดีตเลขานุการบริหาร สำนักงานกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่าย (รวมค่าเอกสาร อุปกรณ์ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
- บุคคลภายใน (สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์) ท่านละ 1,500 บาท
- บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,900 บาท
- สมัครร่วมกับหลักสูตรจิตวิทยาการทำงานเป็นทีม รุ่น 1 จ่ายรวมกันเพียง 2,500 บาท (บุคคลภายใน 2,000 บาท) เท่านั้น (งดใช้สิทธิ์ส่วนลดอื่นอีก)

เงื่อนไขเพิ่มเติม สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับส่วนลด ดังนี้
- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20 %
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15 %
- สมัคร 1 คน ลด 10 %
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1, e-mail:wu-surat@wu.ac.th หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/com56.php

TOP