เชิญอบรมหลักสูตรจิตวิทยาการทำงานเป็นทีม รุ่น 1 วันที่ 20 ก.พ.56