ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมหลักสูตรจิตวิทยาการทำงานเป็นทีม รุ่น 1 วันที่ 20 ก.พ.56

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญอบรมหลักสูตรจิตวิทยาการทำงานเป็นทีม รุ่น 1 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

การทำงานเป็นทีม คือ หัวใจของความสำเร็จ และทีมคุณภาพเท่านั้น จึงจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานด้วยกัน ทีมคุณภาพจะสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างสร้างสรรค์และก่อให้เกิดผลลัพธ์ของงานทวีคูณอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดี ต้องอาศัยการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ความเข้าใจซึ่งกันและกันภายในทีมงาน และอาศัยการพัฒนาทางด้านจิตใจเพื่อทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

หลักสูตรจิตวิทยาการทำงานเป็นทีม ช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาวิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีจิตวิทยาในการทำงานร่วมกัน มีความเข้าใจในบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น รู้จุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงของตนเอง และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงาน เพื่อส่งผลให้องค์กรมีทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ อดีตเลขานุการบริหาร สำนักงานกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
-บุคคลภายใน (สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์) ท่านละ 1,500 บาท
-บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,900 บาท
-สมัครร่วมกับหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศทักษะการสื่อสารที่เกิดผล รุ่น 1 จ่ายรวมกันเพียง 2,500 บาท (บุคคลภายใน 2,000 บาท) เท่านั้น (งดใช้สิทธิ์ส่วนลดอื่นอีก)

เงื่อนไขเพิ่มเติม สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับส่วนลด ดังนี้
- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20 %
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15 %
- สมัคร 1 คน ลด 10 %

(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/com56.php

TOP