ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง คุณสมบัติของนักศึกษาที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรมยาง

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้เชิญคุณชนะภัย โกมลตร์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด บรรยายเรื่อง คุณสมบัติของนักศึกษาที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรมยาง ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา
 
โอกาสนี้ จึงขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 (รับจำนวนจำกัด) ได้ที่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร โทร 0 7567 2304-5 หรือที่ kkannika@wu.ac.th

TOP