ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง คุณสมบัติของนักศึกษาที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรมยาง